Hoppa till innehåll

Kommunikationspolicy

Trident Industri AB Kommunikationspolicy

Inledning

Tridents kommunikationspolicy omfattar företagets strategiska kommunikation, det vill säga målinriktad, formell kommunikation, intern såväl som extern, samt kommunikation utifrån medarbetares funktionella ansvar i organisationen som företrädare för Trident. 

Denna policy begränsar inte medarbetarnas rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet eller rätten att lämna uppgifter för publicering i media (meddelarfrihet). Dessa fri- och rättigheter regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och är överordnade policyn.

Övergripande om kommunikation 

Kommunikation är ett strategiskt och operativt verktyg till stöd för Trident att genomföra sin verksamhet och nå uppsatta mål. Genom god kommunikation bidrar vi till att utveckla vår organisation och försäljning, bygga de nödvändiga relationerna, få nöjda medarbetare samt sprida medvetandet om vår verksamhet. 

Grundläggande principer 

Följande principer är vägledande för vår kommunikation 

  • externt kommunicerar vi gärna och ofta – i allmänna ordalag, om vårt bolag, våra produkter och tjänster. Men i enskilda fall och i specifika avseenden är vi mer återhållsamma och väntar med uttalanden innan vi försäkrat oss med närmsta chef.
  • öppenhet – bygga på lyhördhet, respekt och tolerans samt ge allmänhet och medier insyn i verksamheten. 
  • saklighet – vara nyanserad och lätt att förstå 
  • anpassning till intressenten eller målgruppen – kommunikationen ska vara relevant ur intressentens/målgruppens perspektiv vad gäller innehåll, språk, kanal och omfång. 
  • utgå från bolagets varumärke. Se Tridents strategi samt grafiska profil för mer information. 
  • beakta bolagets policy för lika villkor och visa på mångfald. 

Kommunikationsansvar 

Alla medarbetare hos Trident har ett kommunikationsansvar. 

Varje medarbetare har ansvar för kommunikationen om sina egna ansvarsområden och för att själv söka information som hen behöver för att lösa sina arbetsuppgifter och för att kunna svara på generella frågor från exempelvis studenter och externa intressenter. Medarbetarna har dessutom ansvar för att bidra till öppenhet och delaktighet genom dialog med kollegor, chefer, studenter och externa intressenter. 

Avdelningschef har ansvar för att skapa förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat och en bra dialog. Avdelningschef har ansvar för den egna avdelningens interna och externa kommunikation, så som t.ex. att svara på frågor från medier som rör det egna ansvarsområdet, samt för att avdelningen följer bolagets kommunikationspolicy och grafiska profil. Avdelningschef ansvarar också för att ge information om verksamhetens utmaningar och framgångar. 

VD har ansvar för bolagets interna och externa kommunikation. Ansvaret är delegerat till avdelningschefer inom respektives ansvarsområde.

Medierelaterad kommunikation 

Alla anställda vid bolaget omfattas av meddelarfrihet. Det innebär att varje anställd har rätt att lämna uppgifter till media för publicering. Efterforskning av vem som lämnat information till medier får inte förekomma. Rätten att uttala sig i bolagets namn följer medarbetarens funktionella ansvar i organisationen. Vid frågor som berör den utveckling som bedrivs vid bolaget ska frågan hänvisas till den eller de chefer som har sakkunskap inom området. Övriga uttalanden följer det funktionella ansvaret. 

I bolagsövergripande frågor är i första hand VD talesperson.

Relaterade dokument

  • Tridents strategi 2020–2025
  • Tridents organisationsschema
  • Tridents Grafiska manual

Policyn antagen 2022-06-22 

Ledningen på Trident Industri AB