Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

Miljöpolicy på Trident Industri AB

Inledning

Att vi ska ta hänsyn till miljön är en självklarhet. Verksamheten på Trident Industri AB ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras.
Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.
Trident Industri ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar.

Miljökunnig personal

Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och ska verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, vilket ska leda till en ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

Förebyggande av förorening

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser

Våra lokaler och arbetsplatser ska vara en avspegling av våra mål för vad gäller miljö. Både inomhus- och utomhusmiljön ska vara ren, välordnad och städad.
Våra rutiner ska vara sådana att vi påverkar närmiljön i minst möjliga mån, samtidigt som vi kontinuerligt hushållar med resurser och energi.

Tjänster/Produkter anpassade för miljön

Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljö-anpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.
Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av utgör grunden för att fastställa övergripande och detaljerade miljömål och förbättra miljöprestandan.

Leverantörsurval

Gällande krav och våra satta miljömål ska även tas i beaktande vid inköp, såväl vid val av leverantörer såsom vid val av produkter.

Principer

En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljö-farliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.
Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

Miljömål och uppföljning

Våra miljömål är:

  • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
  • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut transport mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
  • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebara resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktionsförmåga.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Ständiga förbättringar

Genom vårt systematiska sätt att arbeta med avvikelser och förbättringar skapar vi en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten. Rapportering kring framskridande av miljöarbetet sker i samband med ledningsgruppsmöten.

Ansvar

Miljöarbetet är en angelägenhet för alla, alla ska agera för att miljöpåverkan minimeras. Ansvaret för att så görs ligger hos företagets ledning.