Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

Trident Industri AB Miljöpolicy

Inledning 

Att vi inom Trident Industri AB ska värna om miljön är en självklarhet. Verksamheten på Trident Industri AB ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. 

Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturtillgångar till vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på vår omgivning. 

Trident Industri ABs miljöarbete baseras på en successiv miljöanpassning till verksamhetens kontinuerliga utveckling. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som de stora och långsiktiga förändringarna. 

Miljökunnig personal 

Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och ska verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, vilket ska leda till en ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar. 

Förebyggande av förorening 

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening. 

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser 

Våra lokaler och arbetsplatser ska vara en avspegling av våra mål för vad gäller miljö. Både inomhus- och utomhusmiljön ska vara ren, välordnad och städad. 

Våra rutiner utformas så att vi i minsta möjliga mån påverkar närmiljön negativt, samtidigt som vi kontinuerligt hushållar med naturtillgångar och energi. 

Tjänster/Produkter anpassade för miljön 

Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje enskilt tillfälle kunna föreslå de mest miljö-anpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets förväntningar och följer gällande miljölagstiftning. 

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av utgör grunden för att fastställa övergripande och detaljerade miljömål och förbättra miljöprestandan. 

Leverantörsurval 

Gällande krav och våra satta miljömål ska även tas i beaktande vid inköp, såväl vid val av leverantörer såsom vid val av produkter och transportsätt. 

Principer 

En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre och mindre miljöpåverkande tekniker och ämnen. 

Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig. 

Miljömål och uppföljning 

Våra miljömål är: 

  • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer och rutiner ska finnas för att skapa förutsättningar åt samtliga medarbetare att kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut resor mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
  • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebara resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktionsförmåga.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Ständiga förbättringar 

Genom vårt systematiska sätt att arbeta med avvikelser och förbättringar skapar vi en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten. Rapportering kring framskridande av miljöarbetet sker i samband med ledningsgruppsmöten. Uppdraget med Miljöarbetet är en angelägenhet för alla, alla ska agera för att miljöpåverkan minimeras. Ansvaret för att så görs ligger hos företagets ledning. 

Policyn antagen 2022-06-22 

Ledningen på Trident Industri AB