Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy

Trident Industri AB KVALITETSPOLICY

Inledning

På Trident Industri AB har kvalitet hög prioritet, vårt mål är att erbjuda våra kunder både produkter och tjänster av hög kvalitet. Kunderna skall efter en avslutad affär känna sig nöjda med både bemötande, produkterna och servicen.

Med vår aktiva affärsorienterade organisation, anpassad till kraven från marknaden ska vi vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag.
Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

 • långsiktiga kundrelationer
 • hög kompetens
 • en öppen och rak kommunikation
 • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med avtalade specifikationer och gällande författningar.
Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Kundnytta

Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel.
Ökad kundnytta är ett stort begrepp. Vad vi vill är att arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalité som möjligt.
För att vi ska kunna erbjuda den höga och jämna kvaliteten ska vi:

 • ge alla kunder inom samma målgrupp samma erbjudande.
 • verka för en effektivare resursanvändning hos kund.
 • fokusera på kundernas krav och önskemål.

Kundens krav och önskemål

När vi träffar en ny kund – eller när vi diskuterar igenom vårt samarbete med de kunder vi redan känner – är det viktigt för oss att få så mycket uppgifter om företaget och dess organisation/tjänster/produkter som möjligt. Därför går vi systematiskt tillväga vid vårt samtal så att vi inte missar någon viktig detalj som skulle kunna innebära att vi inte ger de råd eller erbjuder de tjänster/produkter som skulle passa kundföretaget.
Därefter kommer vi överens om vad vårt samarbete ska innehålla. För att vara säker på att vi båda upp-fattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget/beställningen skriftligen. I samband med att vi gör denna genomgång kontrollerar vi också att vi har de specialister och andra medarbetare tillgängliga som behövs för att utföra uppdragen inom de tidsramar vi gemensamt kommit fram till.
Under samarbetets gång antecknar vi sedan åtgärder, överenskommelser och arbetad tid samt även avvikelser i vårt datasystem för kundhantering. Med ett sådant tillvägagångssätt får vi en enhetlig struktur i vårt arbete. Det innebär att om den egna kontaktpersonen skulle vara borta kan kunden få hjälp av någon annan av våra medarbetare. Dessutom bidrar systemet till att ge ökad kundnytta och det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss.

Kundservice och bemötande

Vi utgår från kundens perspektiv, kunden ska alltid känna sig bemött på ett korrekt sätt. Kunden ska kunna känna uppskattning för bemötandet vi ger, samtidigt som kunden ska känna sig uppskattad. Vi ska vara trovärdiga och vårt bemötande ska vara försvarbart.
Kunderna ska alltid stå i centrum, det garanterar att kundens helhetsupplevelse av Trident Industri AB kommer att motsvara förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt.

Medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan mot våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete.
Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar.
Det ska vara varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Kvalitetsorganisation

Som kund hos oss kan man antingen vända sig till sin kontaktperson med frågor eller åsikter om vårt kvalitetsarbete eller direkt till företagsledningen, vilken är ansvarig för kvalitetsfrågorna inom företaget. Vårt kvalitetsarbete är uppbyggt av en rad kompetensområden/processer som beskriver hur vi ska arbeta inom dessa områden. Följande processer finns i vårt kvalitetsarbete:

 • Arkivering
 • Avtal
 • Inköp
 • Kompetens
 • Lärande
 • Redovisning
 • Utveckling

Alla anställda ska göras medvetna om att kvalitetsarbetet är en angelägenhet för alla, alla ska agera för att kvaliteten ska vara på önskad nivå, även om ansvaret ligger hos ledningen och cheferna. För alla anställda på Trident Industri AB gäller att man måste reagera så fort man uppfattar ett arbetssätt eller rutin på ett sådant sätt att den skulle kunna äventyra vår målsättning kvalitetsarbetet. Ifrågasättande är första steget till förbättring!
Uppföljning och utvärdering görs per avdelning. Som verktyg för denna uppföljning finns det handlingsplaner per avdelning. Rapportering kring framskridande av kvalitetsarbetet sker i samband med ledningsgruppsmöten.

Eventuella klagomål

Naturligtvis är vårt mål att ha så få klagomål som möjligt. Men skulle det ändå hända att någon av våra kunder inte är nöjd med oss är det viktigt att vi har bra rutiner för att ta hand om detta.
När vi får ett klagomål eller en reklamation, skriftligen eller muntligen, ska den som mottager den notera omständigheterna och rapportera detta till avdelningschefen. Därefter ansvarar avdelningschefen för att klagomålet eller reklamationen dokumenteras och utreds, att kunden blir nöjd och att eventuellt rutiner anpassas för att undvika upprepning.

Ständiga förbättringar

Genom vårt systematiska sätt att arbeta med avvikelser och förbättringar och med de undersökningar vi gör bland våra kunder skapar vi en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten – och därmed även öka kundnyttan.