Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy

Trident Industri AB Kvalitetspolicy

Inledning 

På Trident Industri AB har kvalitet hög prioritet, vårt mål är att erbjuda våra kunder både produkter och tjänster av hög kvalitet. Kunderna skall efter en avslutad affär känna sig nöjda med både bemötande, produkterna och servicen.

 Med vår aktiva affärsorienterade organisation, anpassad till kraven från marknaden, ska vi vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders verksamheter. 

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är: 

 • långsiktiga kundrelationer
 • hög kompetens
 • en öppen och rak kommunikation
 • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med avtalade specifikationer och gällande författningar. Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrerande alternativ. 

Kundnytta 

Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Desto nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel. 

Ökad kundnytta är ett stort begrepp. Vad vi vill är att arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalité som möjligt. 

För att vi ska kunna erbjuda den höga och jämna kvaliteten ska vi: 

 • ge alla kunder inom samma målgrupp samma erbjudande.
 • verka för en effektivare resursanvändning hos kund.
 • fokusera på kundernas krav och önskemål.

Kundens krav och önskemål 

När vi träffar en ny kund – eller när vi diskuterar igenom vårt samarbete med de kunder vi redan känner – är det viktigt för oss att få så mycket uppgifter om företaget och dess organisation/tjänster/produkter som möjligt. Därför går vi systematiskt tillväga vid vår dialog så att vi inte missar någon viktig detalj som skulle kunna innebära att vi inte ger de råd eller erbjuder de tjänster/produkter som passar optimalt för kundföretaget. 

När Trident Industri AB förstår kundens behov så kommer vi överens om vad vårt samarbete ska innehålla. För att vara säker på att båda parter har uppfattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget/beställningen skriftligen. I samband med denna genomgång kontrollerar vi också att de specialister och andra medarbetare som behövs är tillgängliga för att utföra uppdragen inom de tidsramar vi gemensamt kommit fram till. 

Under samarbetets gång antecknar vi sedan åtgärder, överenskommelser och arbetad tid samt även avvikelser i vårt datasystem för kundhantering. Med ett sådant tillvägagångssätt får vi en enhetlig struktur i vårt arbete. Det innebär att om den egna kontaktpersonen skulle vara borta kan kunden få hjälp av någon annan av våra medarbetare. Dessutom bidrar systemet till att ge ökad kundnytta och det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss. 

Kundservice och bemötande 

Vi utgår alltid från kundens perspektiv, kunden ska alltid känna sig väl bemött och på ett korrekt sätt. Kunden ska kunna känna uppskattning för bemötandet vi ger, samtidigt som kunden ska känna sig uppskattad av oss. Vi ska vara trovärdiga och vårt bemötande ska vara professionellt. 

Kunden står alltid stå i centrum, det garanterar att kundens helhetsupplevelse av Trident Industri AB kommer att motsvara förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt.

Medarbetare 

Vår viktigaste tillgång på Trident Industri AB är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan att leverera utifrån våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar. 

Det ska vara varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse. 

Kvalitetsorganisation 

Som kund hos oss kan man antingen vända sig till sin kontaktperson med frågor eller åsikter om vårt kvalitetsarbete eller direkt till företagsledningen, vilken är ansvarig för kvalitetsfrågorna inom företaget. 

Vårt kvalitetsarbete är uppbyggt av en rad kompetensområden/processer som beskriver hur vi ska arbeta inom dessa områden. Följande processer finns i vårt kvalitetsarbete: 

 • Kompetens
 • Lärande
 • Utveckling
 • Orderhantering
 • Inköp
 • Tillverkning
 • Montering/Installation
 • Service

Ifrågasättande är första steget till förbättring! 

Alla anställda hålls kontinuerligt  medvetna om att kvalitetsarbetet är en angelägenhet för alla, vilket påbörjas redan vid instruktionen av en nyanställd. Alla medarbetare ska agera för att kvaliteten ska vara på önskad nivå, även om ansvaret ligger hos ledningen och cheferna. 

För alla anställda på Trident Industri AB gäller att man ska reagera så fort man uppfattar ett arbetssätt eller rutin på ett sådant sätt att den skulle kunna äventyra vår målsättning för kvalitetsarbetet. 

Uppföljning och utvärdering görs per avdelning. Som verktyg för denna uppföljning finns det handlingsplaner per avdelning. Rapportering kring framskridande av kvalitetsarbetet sker via en stående agendapunkt för ledningsgruppsmötena. 

Reklamation och klagomål

Naturligtvis är vårt mål att det kommer in så få klagomål som möjligt från våra kunder. Men skulle det ändå hända att någon av våra kunder inte är nöjd med oss är det viktigt att vi har bra rutiner för att ta hand om detta. Om Trident Industri AB får in ett klagomål eller en reklamation, skriftligen eller muntligen, ska den medarbetare som har kundkontakten notera omständigheterna och föra ärendet vidare till närmsta chef. Därefter ansvarar avdelningschefen för att klagomålet eller reklamationen omgående dokumenteras och utreds, säkerställer att kunden blir nöjd och att relevanta åtgärder implementeras för att undvika upprepning i framtiden. 

Ständiga förbättringar 

Genom vårt systematiska sätt att arbeta med avvikelser och förbättringar samt med de undersökningar vi gör bland våra kunder skapar vi en lärande organisation som ständigt förbättrar verksamheten – och därmed även ökar kundnyttan. 

Policyn antagen 2022-06-22 

Ledningen på Trident Industri AB